تحقیق تعریف انسان

تعریف انسان|2014484|gjc
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق تعریف انسان می باشد.

فرمت ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 27 صفحه

مقدمه:
درباره خلقت " آدم " و " انسان " ،از زمانهای قدیم تا امروز ،عقاید و نظریات مختلفی ابراز شده است که از جمله آنها دو اعتقاد زیر می باشد :
عقیده به این که اواین فرد مخلوق از نوع انسان،پدرمان " آدم " است که خداونداو را از خاک آفرید.سپس از روح خود در آن دمید تا به صورت بشری راست قامت و انسانی کامل ، تمام،دارای اختیار و......
بنا بر این اعتقاد، جهان گیاهان و جانداران جهانی است ساکن ،راکد.
{تکامل در قرآن/نوشته علی مشکینی/ترجمه ق.حسین نژاد/ص9و10}
2-اعتقاد به این که نوع انسان اگر نتوان گفت میلیون ها سال ،لا اقل هزاران سال پیش از خلقت آدم و حوا وجود داشته است.طرفداران این نظریه می گویند که انسان نخستین –قطع نظر از آدم –به صورت مستقل ودر شکلو ظاهر امروز و از طریق اعجاز،آفرینش تاگهان و ماورائی و با نقض قوانین طبیعی به وجود نیامده است،بلکه از نوع دیگری که دارای شکل، قیافه،نمود ها،و خصوصیات روحی شبیه او می باشد تحول و تکامل یافته است.
{تکامل در قرآن/نوشته علی مشکینی/ترجمه ق.حسین نژاد/ص11}

ماهیت انسان
1-نظریه روحییون
بر اساس این نظریه انسان یک حقیقتی است مرکب از جسم و روان،روان انسان جاویدان است.
2-نظریه مادّّیون
بر اساس این نظریه انسان جز همین بدن و ماشین بدن،چیز دیگری نیست و با مردن به کلی نیست و نابود می شود و متلاشی شدن بدن یعنی متلاشی شدن شخصیت انسان.
{انسان کامل/استاد شهید مرتضی مطهری/ص52}
فرق انسان و حیوان این است که انسان صاحب درد است و یک سلسله دردهایی دارد،امّا غیر انسان(می خواهد حیوان باشد یا انسانهای یک سر و دو گوش از روح انسانییت بهره ای ندارند)صاحب درد نیستند.
از جمله نظریاتی که در باب انسان سالم(کامل)وجود دارد این است کهاسلام برای عقل چقدر ارزش قائل است، برای عشق ، برای قدرت ،برای مسؤلیت های اجتماعی،برای.... چقدر ارزش قائل است،که هر کدام این هاداستان مفصلی دارد.
اگر بخواهید انسانی را به کمال برسانید بایستی کوشش کنید انسانها را به برخورداری از طبیعت برسانید و کمالی هم غیر از بر خورداری از طبیعت وجود ندارد،علم را هم که برایش آن اندازه قداست و ارزش ذاتی و کمال ذاتی قائل شده اند اینها همه حرف است.بلکه علم یک ابزاری بیشتر نیست.
{انسان کامل/استاد شهید مرتضی مطهری/ص114}
تلقی شرق و غرب از انسان
آیا می دانید دنیای امروز با همه پیشرفت علمی اش درباره انسان چه تلقی یی دارد و چه می گوید؟بلوک شرق انسان را در حد ابزار کار پایین اورده اند.شعار انها این است : هرکس به اندازه ضرورت باید برداشت کند و به اندازه قدرت کار کند.خوب ماشین هم همین طور است و به قدر ضررورت روغن و بنزین در آن می ریزند و ان هم به اندازه قدرت خود کار می کند.الاغ هم همینطور است و به اندازه ضررورت به او کاه و جو می دهند و به اندازه قدرت هم از آن کار می کشند.این تلقی دنیای شرق است.
در عالم غرب تلقی یی که از انسان وجود دارد از تلقی بلوک شرق اسفبارتر است.در غرب مکتبهایی ظهور می کنند که هر چند پس از مدتی به بوته بطلان سپرده می شوند امه اثر سوئ آن در جامعه باقی می ماند.نظریه های انسن شناسانه به جایی می رسد که می گویند انسان تمام وجودش به غرائز جنسی بر می گردد.همه رفتارهای انسان منشاء جنسی دارد.